Mailen

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden  – Hulp bij bijwerkingen

Hulp bij bijwerkingen
Smeepoortstraat 21A
3841EG Harderwijk

1.Definities

 1. Hulp bij bijwerkingen, gevestigd te Harderwijk, KVK nummer 82582351, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als Verkoper.
 2. VDS Vitamins is een product van Hulp bij bijwerkingen. Deze algemene voorwaarden zijn volledig van toepassing op het product VDS Vitamins.
 3. De wederpartij van Verkoper wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als Koper. Onder Koper wordt iedere bezoeker verstaan van de internetsite/webshop.

2.Toepasselijkheid Algemene voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen, leveringen, diensten en aangegane overeenkomsten van Hulp bij bijwerkingen en VDS Vitamins.
 2. Het afwijken van deze algemene voorwaarden kan uitsluitend indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.
 3. Indien de Koper naar zijn eigen algemene voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee schriftelijk door Hulp bij bijwerkingen is ingestemd.
 4. Hulp bij bijwerkingen behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.
 5. Door het gebruik van de internetsite van Hulp bij bijwerkingen en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze algemene voorwaarden.

3.Aanbiedingen, offertes en prijzen

 1. Aanbiedingen of prijsopgaven zijn vrijblijvend. Wordt het aanbod niet binnen de gestelde termijn aanvaard, dan vervalt het aanbod.
 2. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.
 3. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is verzonden en per e-mail is verzonden naar het door de Koper opgegeven e-mailadres.
 4. Koper en Verkoper komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 3.3 en is voldaan
 5. Alle informatie opgaven (mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt) met betrekking tot aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Verkoper garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie et cetera in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.
 6. Alle prijzen worden weergegeven in euro’s (in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent) en zijn op de opdrachtbevestiging inclusief omzetbelasting.
 7. Aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding. Deze vermelding staat weergegeven op de internetsite/webshop.
 8. De Koper is de prijs verschuldigd die Verkoper in haar bevestiging conform artikel 3.3 van deze voorwaarden aan haar heeft verteld.
 9. Verkoper kan zich – binnen de wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de Koper aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren, die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van een geldige overeenkomst door gebruik te maken van elektronische communicatievormen. Indien Verkoper op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is Verkoper gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 10. Bezorgkosten zijn niet inbegrepen in de prijs. De hoogte van de bezorgkosten staan vermeld op de bevestiging conform artikel 3.3. en zijn te vinden op de internetsite/ webshop.

4.Betaling

 1. Op de volgende manieren kan er bij bestelling via de internetsite worden betaald:
 • iDEAL
 • Creditcard (Visa en Mastercard)

Verkoper kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst aanpassen. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite.

 1. De volledige koopsom wordt door de Koper vóór leverantie volledig in de webshop voldaan. Hier kan alleen op worden afgeweken als dit door beide partijen schriftelijk is overeengekomen.
 2. In het geval dat als betaalwijze wordt gekozen voor de creditcard, dan zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. Verkoper is geen partij in de relatie tussen de Koper en de kaartuitgever.
 3. Bij niet of niet-tijdige betaling door Koper zal een aanmaningsprocedure worden gestart.
 4. Ten laste van de Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Verkoper, als gevolg van de niet nakoming door Koper van diens (betalings-)verplichtingen heeft moeten maken.
 5. In geval van niet-tijdige betaling is Verkoper bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verdere kosten daaronder begrepen.

5.Levering en leveringstijd

 1. Bestellingen worden, na betaling, zo snel mogelijk afgeleverd. Verkoper streeft ernaar om na betaling van de bestelling binnen 3 werkdagen op het bijbehorende afleveradres af te leveren. Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie. Verkoper kan nadere informatie omtrent levertijden vermelden op de internetsite/webshop. Deze informatie heeft slechts een indicatief karakter.
 2. Indien een product tijdelijk niet op voorraad is, dan zal dit worden aangegeven. Vertragingen zullen aan de Koper per e-mail of telefonisch worden gemeld.
 3. Zodra het gekochte door de Koper in ontvangst is genomen, gaat het risico over vanaf de Verkoper naar de Koper.

6.Retourneren en Recht van ontbinding

 1. De Koper kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 kalenderdagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarden dat:
  • Het product niet is gebruikt;
  • Het geen product is dat snel kan bederven;
  • Het geen product is dat speciaal is gemaakt of aangepast is voor de Koper;
  • Het geen product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen;
  • De verzegeling/sluiting nog ongeopend is. 
 1. De bedenktijd van 14 kalenderdagen zoals in lid 1 genoemd vangt aan:

-Op de dag van ontvangen bestelling;

-Zodra Koper bevestiging heeft gegeven van afname.

 1. De Koper kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via support@hulpbijbijwerkingen.nl.De verzendkosten van retourneren komen voor rekening van de Koper.
 2. De Koper is verplicht om binnen 14 kalenderdagen (na kenbaar maken van zijn herroepingsrecht) te retourneren aan Verkoper. Bij gebreke komt dit recht te vervallen.
 3. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de Koper zelf, is de Koper aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.
 4. Verkoper zal na ontvangst van het geretourneerde product binnen 14 kalenderdagen de zorgdragen voor de terugbetaling.

7.Eigendomsvoorbehoud

 1. Verkoper blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat Koper volledig heeft voldaan aan alle betalingsverplichtingen aan Verkoper.
 2. De Koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

8.Garantie en aansprakelijkheid

 1. Degarantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op ondeugdelijke materialen.
 2. Verkoper kan niet aansprakelijk worden gehouden tot het vergoeden van een schadevergoeding aan de Koper of andere, tenzij er sprake is van grove schuld door Verkoper. Verkoper is niet aansprakelijk voor de directe of indirecte gevolgen of schade doordat de Koper de producten niet volgens instructie heeft bewaard of gebruikt.
 3. Indien Verkoper, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt. Of voor zover het door de verzekering van Verkoper hieromtrent wordt vergoed.
 4. Ondanks de constante zorg en aandacht die Verkoper aan de samenstelling van de website besteedt, is het mogelijk dat informatie die op de website wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.
 5. De informatie op de website wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Verkoper behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving door te voeren.
 6. De Koper is gehouden Verkoper te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen Verkoper mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen.
 7. Het is mogelijk dat Verkoper op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites, die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Verkoper is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

9.Overmacht

 1. In geval van overmacht geldt dat een tekortkoming van Verkoper in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de Koper niet aan Verkoper kan worden toegerekend. De verplichting wordt opgeschort voor de duur van overmacht.
 2. Tot in lid 1 genoemde overmacht situatie wordt verstaan, doch niet uitsluitend: noodtoestanden (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, brand) wanprestatie en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden,bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan: storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

10.Intellectuele eigendom

 1. Alle rechten van het intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij Verkoper en worden door Koper erkent.
 2. Onder intellectuele eigendomsrechten wordt verstaan: alle door Verkoper verstrekte producten en diensten.

11.Persoonsgegevens

 1. Verkoper zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid.
 2. Verkoper neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht. Koper accepteert, door het sluiten van de overeenkomst, het gebruik van persoonsgegevens in het systeem van Verkoper.

12. Klachten

 1. In het geval van klachten vragen we vriendelijk deze zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen twee weken na het ontstaan van de klachten te e-mailen naar support@hulpbijbijwerkingen.nl.Zorg voor een duidelijke omschrijving van de klacht Bewaar eventuele verpakkingen van producten waar de klacht betrekking op heeft.
 2. Verkoper zal uiterlijk binnen drie dagen per e-mail reageren op de klacht.
 3. Wanneer niet direct een oplossing geboden kan worden, zal Verkoper melden welke verdere informatie daarvoor nodig is of binnen welke termijn Verkoper de klacht kan oplossen.
 4. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om uw geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur via https://www.webwinkelkeur.nl/kennisbank/consumenten/geschil. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.*

13.Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. De Nederlandse rechter in arrondissement waar Verkoper is gevestigd is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft